SVATEBNÍ SALÓN
 Marry Me svatební salón
Žerotínova 16, Nový Jičín

Mobil: +420 773 220 001
Email:
svatebnisalon@marryme.cz
Web: www.marryme.cz 


Otevírací doba:
Po:  9:00 - 18:00
Út:   na objednání
St:   9:00 - 18:00
Čt:   na objednání
Pá:  9:00 - 18:00
So:  zavřeno
Ne:  zavřeno

Milé nevěsty,
pokud nás chcete navštívit a vyzkoušet si svatební šaty, doporučujeme Vám předem se objednat
telefonicky na 773 220 001
                               
                                   Děkujeme 


 
Jsme na:
 
slide

Zákony a potřebné doklady


Dokumenty nutné k uzavření manželství v ČR

O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

* rodný list
* doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
* potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
* je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci

* je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci

* je-li některý ze snoubenců rozveden a rozvod byl vysloven cizím soudem, jehož rozhodnutí není v České republice účinné, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR není nutné v případě, kdy rozvod cizích státních občanů provedl soud státu, jehož jsou oba občany nebo byl-li rozvod proveden ve státě, s nímž má ČR uzavřenou smlouvu o právní moci, podle níž se rozhodnutí orgánů druhé smluvní strany uznávají bez zvláštního rozhodnutí orgánu ČR. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR není rovněž nutné tehdy, kdy manželství cizích státních občanů bylo rozvedeno v jiném státě než kterého jsou oba občany, avšak pouze za předpokladu, že takové rozhodnutí uznává domovský stát účastníků řízení. Příslušný obecní úřad může podle vlastního uvážení, jestliže by opatření dokladů bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou, připustit nahrazení některých nebo všech výše uvedených dokladů čestným prohlášením, popřípadě zcela upustit od jejich předložení.
 


Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:
* je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

* jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR

a) dotazník k uzavření manželství

b) platný občanský průkaz

c) rodný list
d) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 
Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině.

a) dotazník k uzavření manželství
b) průkaz totožnosti

c) rodný list

d) doklad o státním občanství
e) výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
f) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 
Snoubenec, který je cizincem.
a) dotazník k uzavření manželství

b) rodný list
c) doklad o státním občanství

d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství

g) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
h) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem

i) potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů
j) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje uvedené pod písmenem c) až e) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze prokázat cestovním dokladem.Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.
 
Zákon č. 210/1998 Sb. Zákon o rodině

Volno v zaměstnání

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou mzdy na 2 dny - z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. K účasti na svatebním obřadu při sňatku dítěte se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den a při sňatku rodiče rovněž na 1 den, ale už bez náhrady mzdy.

Správní poplatky za sňatek

Výše následujících správních poplatků upravuje zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

1000,- Kč uzavření manželství mezi:
*českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR
*českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR
*českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR
*cizincem s trvalým pobytem na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR

2000,- Kč uzavření manželství mezi:
*cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR
*cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR
*českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR

1000,- Kč poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

500,- Kč
 vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině s cizincem.


 

© Marry Me - svatební salón  /   Všechna práva vyhrazena  /  Powered by rbdesign.cz/ admin