SVATEBNÍ SALÓN
 Marry Me svatební salón
Žerotínova 16, Nový Jičín

Mobil: +420 773 220 001
Email:
svatebnisalon@marryme.cz
Web: www.marryme.cz 


Otevírací doba:
Po:  9:00 - 18:00
Út:   na objednání
St:   9:00 - 18:00
Čt:   na objednání
Pá:  9:00 - 18:00
So:  zavřeno
Ne:  zavřeno

Milé nevěsty,
pokud nás chcete navštívit a vyzkoušet si svatební šaty, doporučujeme Vám předem se objednat
telefonicky na 773 220 001
                               
                                   Děkujeme 


 
Jsme na:
 
slide

Průběh obřadu


Tato kapitola je čerpána z knihy ing.Andrey Slukové "Svatba-průvodce pro začátečníky i pokročilé", vydalo nakladatelství Grada v roce 2001, kterou Vám vřele doporučujeme, neboť obsahuje mnoho zajímavých informací.

Obřady

Občanský sňatek:
10-30 minut


Shromáždění svatebčanů v předsálí

Kontrola dokladů snoubenců a svědků a potvrzení o zaplacení (v sousední místnosti)
Upřesnění přání snoubenců ohledně svatební řeči a hudby (v sousední místnosti)

Seřazení do svatebního průvodu - průvod vchází za doprovodu hudby

Po příchodu k oddávajícímu stolu se průvod rozestoupí a vytvoří špalír pro průchod nevěsty nebo obou snoubenců. V případě, že nevěstu přivádí otec, předává ji ženichovi - ženich čeká u oltáře
Svatebčané usedají (na stranu ženicha nebo nevěsty, podle příbuzenství). 
Další průběh řídí oddávající a matrikář. Matrikář představí snoubence, pak oddávajícího
Řeč oddávajícího

Vyslovení souhlasu snoubenců:

Oddávající: Táži se vás, pane ženichu x, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou (paní) x, budete jí oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?
Ženich: Ano
Oddávající: Táži se vás, slečno (paní) nevěsto x, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem x, budete mu oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?

Nevěsta: Ano

Oddávající: Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený. 
Výměna prstýnků (první ženich nevěstě, potom nevěsta ženichovi)

První manželské políbení (v případě závoje se závoj odhrne přes vlasy a nevrací se do původní polohy - nevěsta zůstává s odhaleným obličejem) 
Podpis protokolu o uzavření manželství - první se podepisuje ženich, potom nevěsta, svědek ženicha, svědek nevěsty, oddávající, matrikář

Gratulace

Církevní sňatky
 


Církev římskokatolická:

Oba snoubenci by měli být pokřtěni u této církve. Pokud není jeden snoubenec pokřtěný nebo je pokřtěn u jiné církve, kněz za něj žádá o dispens. Žádosti se většinou vyhovuje. Snoubenci absolvují přípravu na manželství - šestkrát a více.

45 minut, se mší 90 minut

Kněz před kostelem přivítá ženicha a nevěstu

Upřesnění průběhu obřadu

Do kostela se vstupuje po dvojicích za doprovodu hudby (svatební pochod)
 Svatebčané se rozestoupí a vytvoří špalír pro nevěstu a jejího otce Snoubenci mohou vstoupit i spolu

Bohoslužba - úkon kajícnosti - snoubenci se v duchu vyzpovídají ze svých hříchů a prosí za odpuštění

Čtení z evangelia, promluva kněze, někdy kněz nechá předčítat i nevěstu a ženicha
Udělení svátosti - kněz promluví ke svátosti manželské a vyzve svatebčany, aby povstali. Snoubenci odpovídají na následující tři otázky:
 Ženichu x a nevěsto x, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? 
Odpověď jednohlasně ANO

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu na celý život?
Odpověď jednohlasně ANO
Snoubenci si podají pravé ruce a kněz přes jejich ruce přehodí štólu. Kněz vyzve ženicha a nevěstu: "Potvrďte toto svoje rozhodnutí podáním ruky a slibem
"
Ženich: "Já x, odevzdávám se tobě x a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. "
Nevěsta odříká stejný slib ženichovi.

Svěcení a podání prstenů - ženichovi, poté nevěstě
. Kněz žehná prsteny Muž navlékne prsten ženě a říká: "Tento prsten je znamením věrnosti." Žena navlékne prsten muži a říká: "Tento prsten je znamením věrnosti."
První manželské políbení
Potvrzení knězem: Pokládá štólu na spojené ruce manželů a potvrzuje jejich vzájemný souhlas: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj." Kněz a všichni shromáždění se v modlitbách přimlouvají za novomanžele, za jejich manželství a vše ostatní

Společná modlitba všech přítomných
Kněz žehná novomanželům a všem přítomným

Podepsání protokolu o uzavření manželství
Odchod z kostela
Gratulace

Českobratrská církev evangelická (luteráni, reformovaní atd.):

Alespoň jeden ze snoubenců by měl být pokřtěný. Podle znalosti katechismu následují společná setkání jako příprava na manželství.

20-45 minut, se službou Slova 90 minut
Přivítání ženicha, nevěsty a svatebčanů u vchodu do sboru.

Do sboru se vstupuje po dvojicích za doprovodu hudby. Svatebčané se rozestoupí do špalíru pro nevěstu a jejího otce. Snoubenci mohou vstupovat i spolu.

Pozdrav faráře: "Otevírám toto shromáždění apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od našeho Pána Ježíš Krista. Amen.

Vstupní slovo faráře.

Motlitba.

Biblické čtení.

Kázání.

Teze o manželství.

Oslovení manželů.

Vyznání manželů - manželé přiměřeným způsobem vyznávají svou víru, a zavazují se, že budou žít podle slyšeného Božího slova.
Farář: "Tážu se vás, x a x, zda jste vstoupili do manželství s úmyslem, že si budete věrni až do smrti, že se budete milovat a sloužit si navzájem, odpouštět jeden druhému a své děti radostně přijímat jako dar od pána Boha. Jestli tomu tak je, odpovězte ANO.
Jednohlasná odpověď ANO.
Farář: Toužíte po Božím požehnání, abyste tento úmysl mohli naplnit? jestliže tomu tak je, odpovězte ANO.
Jednohlasná odpověď: ANO

Požehnání manželům.
Farář vyzve novomanžele, aby si podali pravou ruku. Vloží na jejich ruce pravici se slovy: Bůh vám požehnej a buď při vás svou láskou. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
Modlitba manželů (společně s farářem).

Přímluvná modlitba za manžele.

Modlitba Páně (Otče náš...)

Požehnání celému shromáždění.
První manželské políbení.

Varhanní dohra.
Podepsání Protokolu o uzavření manželství.

Odchod ze sboru.

Přijímání gratulací před sborem
 


Poznámka: Církev českobratrská evangelická rozlišuje čtyři základní formy svatebních obřadů: pro členy církve, pro věřící,jež vyrostli v tradici církve, dále pro nečleny církve, a pro snoubence různého náboženského vyznání.

Československá církev husitská:

Jeden ze snoubenců musí být pokřtěný a oba snoubenci společně se pak účastní příprav k manželství, které trvají dva až tři měsíce.

30-45 minut, se mší svatou 90 minut

Přivítání při vstupu do sboru.

Do kostela se vstupuje ve dvojicích, svatebčané vytvářejí špalír pro nevěstu a jejího otce, nebo mohou snoubenci vstoupit spolu.
Ustanovení svátosti manželství podle Starého a Nového zákona.
Motlitba duchovního.

Duchovní děkuje za snoubence, za jejich rodiče a za všechny přítomné. prosí za jejich manželství ve jménu Krista. zpívá.

Snoubenci pokleknou (nemusí) a odpovídají na následující otázky:
Duchovní: "Přišli jste se postavit před Boha milostivého, svatého a soudícího. nežli vstoupíte do svátosti manželství, očistěte se od všeho, co by se nesneslo s vaším posvěcením. Obnovte se pro nový začátek doznání vin a slibem vzájemného odpouštění. Doznáváte, že jste přestupovali Boží přikázání?
"
Odpověď jednohlasně: "Přiznáváme."
Duchovní: "Litujete zla, které z toho vzešlo?"

Odpověď jednohlasně: "Litujeme."

Duchovní: "Promíjíte a zapomínáte vzájemně všechna minulá provinění a odpouštíte si navzájem, aby i Bůh to všechno prominul a smazal?
"
Odpověď jednohlasně: "Promíjíme a zapomínáme."

Duchovní: "Neboť jestliže si odpustíte, i vám odpustí váš nebeský otec.
"
Odpověď jednohlasně: "Žádáme."

Duchovní: "Staň se vám ta milost Otce, Syna i Ducha svatého!"
Duchovní: "Přišli jste, abyste se jeden druhému provždy zavázali. Vězte, že jen někdo z lidí, ale Bůh je svědkem mezi vámi. Ptám se vás tedy před Bohem: Přijímáte jeden druhého jako dar a pomoc od Hospodina?
"
Odpověď jednohlasně: "Ano."

Duchovní k ženichovi: "Chceš milovat a ctít x, kterou ti Bůh svěřuje za manželku a vést s ní život podle Božích přikázání po všechny dny, dokud budete živi?"
Ženich: "Ano s Boží pomocí."

Stejná otázka je pokládána nevěstě, stejná odpověď.

Snoubencům je předčítán manželský slib. Slib opakuje každý ze snoubenců zvlášť.

Stvrzení svátosti manželství - duchovní obváže štólou spojené ruce snoubenců a modlí se za ně.

Výměna prstenů. Snoubenci říkají společně: "Co jsme my dva v Hospodinově jménu přísahali - toho ať je Hospodin svědkem - mezi mnou a tebou."

Pití z kalicha: Duchovní zvedá kalich spásy a vzývá jméno Hospodinovo. Novomanželé pijí z kalicha (jeden po druhém), který společně drží.
Závěrečná modlitba duchovního.

Požehnání.

Duchovní prohlašuje manželství za právoplatně uzavřené.

První manželské políbení.

Odchod z kostela.

Přijímání gratulací.

Židovská obec:

Oba snoubenci musí být jejími členy.

20minut

Svatebčané mimo ženich a nevěsty se shromáždí kolem svatebního baldachýnu zvaného chupa. Svatebčané nemají přesně určená místa. Baldachýn drží čtyři muži, pod ním stojí rabín a kantor.
Kantor zpěvem vyzve dva ženaté muže (obvykle otce snoubenců), aby přivedli pod chupu ženicha.

Za zpěvu kantora dvě vdané ženy (obvykle matky snoubenců), přivádějí nevěstu a sedmkrát s ní obejdou ženicha. Předají nevěstu ženichovi.
Pod chupou zůstává jen rabín, kantor a oba snoubenci.

Ženich ukazuje rabínovi a kantorovi prsten pro nevěstu.

Požehnání nad vínem - formální zásnuby. rabín přečítá ženichovi vyznání pro nevěstu. Ženich vyznání opakuje.
Ženich navléká nevěstě prsten na pravý ukazováček.

Snoubenci se napijí ze společného poháru vína. Nejdříve se napije ženich, pak podá pohár jedná z matek snoubenců a matka podá pohár nevěstě.
Rabín čte aramejský text svatební smlouvy (ketuba), jejímž obsahem jsou závazky manžela živit, šatit a ctít svoji manželku.

Podpis svatební smlouvy (podepisuje rabín, dva svědkové a ženich).
Předání svatební smlouvy nevěstě.

Kratší projev rabína, uzpůsobený novomanželům.

Svatební požehnání (ševa brachot) v hebrejštině, které předčítají k tomu určení hosté.

Po posledním požehnání se ženich s nevěstou opět napijí.
Ženich rozbíjí skleněný pohár, který symbolizuje zničení jeruzalémského chrámu, bez nějž žádná radost není úplná.

Ženich s nevěstou odcházejí v doprovodu dvou svědků do cheder jichud (sousední místnost), kde sami tráví první okamžiky manželství.

Ostatní svatebčané odcházejí na hostinu.

Novomanželé se přidávají ke svatebčanům do již probíhající zábavy.
 


Poznámka: Ukazováček pravé ruky považují židé za prst moudrosti, proto se na něj navléká snubní prsten. Ještě při čtení svatební smlouvy si nevěsta prsten přendává na prst, na kterém ho chce nosit.

Po celý týden po svatbě se pořádají hostiny, při nichž jsou novomanželé zváni do rodin svých příbuzných a známých.

K předsvatebním zvykům se řadí týden odloučení snoubenců. Když se znovu setkají, odhalí nevěsta ženichovi tvář, aby se ujistil, že je to stále stejná dívka.


 

© Marry Me - svatební salón  /   Všechna práva vyhrazena  /  Powered by rbdesign.cz/ admin